بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahboobe Sarabi Jamab


موارد یافت شده: 12

1 - Designing blenderized tube feeding diets for children and investigating their physicochemical and microbial properties and Dietary Inflammatory Index (چکیده)
2 - Optimization of Gamma Aminobutyric Acid Production Using High Pressure Processing (HPP) by Lactobacillus brevis PML1 (چکیده)
3 - Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat‐treated Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
4 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
5 - شناسایی قارچ های مولد آفلاتوکسین در کشمش با استفاده از روش Multiplex PCA (چکیده)
6 - تاثیر آلودگی میکروبی مواد اولیه بر کیفیت نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ) (چکیده)
7 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی (چکیده)
8 - ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرایند (چکیده)
9 - تخمین پایداری نسبی روغنهای نباتی بر حسب آزمونهای تسریع شده (چکیده)
10 - بررسی اثر مواد نرم کننده بر خصوصیات رئولوژیکی و تنش کششی و درصد ازدیاد طول فیلم خوراکی بر مبنای کلاژن (چکیده)
11 - Determination of contamination sources during the manufacturing traditional Iranian yoghurt drink (چکیده)
12 - Kinetic parameter determination of vegetable oil oxidation under Rancimat test conditions (چکیده)