بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Salimi


موارد یافت شده: 10

1 - ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان مطالعه موردی: داداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان مشهد (چکیده)
3 - بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد (چکیده)
4 - مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) (چکیده)
6 - Designing a Brand Model for the City of Mashhad: Reference to Sports Functionality (چکیده)
7 - شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوا (چکیده)
8 - ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان (چکیده)
9 - Study of status and comparison website content of football premier league clubs in Iran (چکیده)
10 - وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی (چکیده)