بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud yolmeh


موارد یافت شده: 13

1 - Effects of different hydrocolloids on foaming properties of shrimp puree: a cluster analysis (چکیده)
2 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
3 - GA-ANN and ANFIS Models and Salmonella Enteritidis Inactivation by Ultrasound (چکیده)
4 - ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده ازشیرخام و برنج خام (چکیده)
5 - Comparing Antibacterial and Antioxidant Activity of Annatto Dye Extracted by Conventional and Ultrasound-Assisted Methods (چکیده)
6 - کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوت (چکیده)
7 - Modeling of antibacterial activity of annatto dye on Escherichia coli in mayonnaise (چکیده)
8 - اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا (چکیده)
9 - از بین بردن ساختار بیوفیلم باکتریها با استفاده از فاژها (چکیده)
10 - ارزیابی اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر جدا شده از رب گوجه فرنگی (چکیده)
11 - بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن (چکیده)
12 - Genetic algorithm-artificial neural network and adaptive neuro-fuzzyi nference system modeling of antibacterial activity of annatto dye on Salmonella enteritidis (چکیده)
13 - Optimization of ultrasound-assisted extraction of natural pigment from annatto seeds by response surface methodology (چکیده)