بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud Delphan


موارد یافت شده: 12

1 - RESTING PLASMA AgRP LEVELS RESPONSE TO EXERCISE-CONJUGATED DIET AND ONLY DIET IN OVERWEIGHT AND OBESE SEDENTARY FEMALES (چکیده)
2 - تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
3 - Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
4 - Relationship between anthropometric variables of handedness with strength of handedness and serum testosterone-cortisol ratio (TCR) in well trained wrestlers (چکیده)
5 - Effects of Exercise and Glucose Beverage Consumption on Plasma Concentration of IL-6 in Overweight Females (چکیده)
6 - Relationships between finger-length ratios of handedness with handedness strength, serum testosterone, GH,IGF-I, insulin , cortisol hormones , IGF-I- conrtisol ratio and testosterone-cortisol ratio in well trained wrestlers (چکیده)
7 - A comparison of the effects of two weight loss protocols on plasma concentration of IL-6 in female sedentary college students (چکیده)
8 - Compare and investigation of two methods of weight loss protocols onplasma levels of AGRP in accommodated female students (چکیده)
9 - The effects of two weight loss protocol onresting plasma concentration of IL-6 inoverweight and obese health sedentaryfemale of college students (چکیده)
10 - Compare and evaluate the influence of two weight loss protocols on plasma concentration of agouti related peptide (AGRP) in sedentary female collage students (چکیده)
11 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
12 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)