بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Sadat Marashi


موارد یافت شده: 12

1 - Effect of alumina particles on structural changes in MoS 2 during a ball milling process (چکیده)
2 - Direct solid state synthesis ofW–Al2O3 nanostructured composite using ammonium paratungstate (APT) and Al powder mixture (چکیده)
3 - تولید مکانوشیمیایی پودرنانو ذره کاربید تنگستن با استفاده از سیستم WO3/Zn/C (چکیده)
4 - Mechanochemical synthesis of tungsten carbide nano particles by using WO3/Zn/C powder mixture (چکیده)
5 - Comparing thermal and mechanochemical decomposition of ammonium paratungstate (APT) (چکیده)
6 - خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محلول حاوی یون کلراید و بروماید (چکیده)
7 - بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محیط حاوی یون کلر به روش جریان ضعیف پلاریزاسیون گالوانواستاتیک (چکیده)
8 - احیای هیدروژنی اکسید تنگستن (WO3) و بررسی پارامترهای موثر بر آن (چکیده)
9 - Synthesis of alumina reinforced nanostructured -brass by mechanochemical (چکیده)
10 - احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس (چکیده)
11 - The effect of aluminothermic reaction on the progress of carbothermic reaction in simultaneous mechanochemical reduction of CuO and ZnO (چکیده)
12 - سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء همزمان اکسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و کربن (چکیده)