بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Milad Fathi


موارد یافت شده: 21

1 - Cellular Automata Modeling of Hesperetin Release Phenomenon from Lipid Nanocarriers (چکیده)
2 - Hesperetin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructure Lipid Carriers for Food Fortification: Preparation, Characterization, and Modeling (چکیده)
3 - Stability Investigation of Hesperetin Loaded Nanocarrier (چکیده)
4 - Prediction of moisture content in pre-osmosed and ultrasounded dried banana using genetic algorithm and neural network (چکیده)
5 - بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ (چکیده)
6 - استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و تئوری فرکتال به منظور پیشگویی چروکیدگی کیوی خشک شده، به روش اسمزی- هوای داغ (چکیده)
7 - Application of Image Analysis and Artificial Neural Network to Predict Mass Transfer Kinetics and Color Changes of Osmotically (چکیده)
8 - Effect of Osmotic Dehydration and Air Drying on Physicochemical Properties of Dried Kiwifruit and Modeling of Dehydration Process Using Neural Network and Genetic Algorithm (چکیده)
9 - Nanoencapsulation of food ingredients using lipid based delivery systems (چکیده)
10 - فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب (چکیده)
11 - Application of Fractal Theory for Prediction of Shrinkage of Dried Kiwifruit Using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm (چکیده)
12 - Genetic Algorithm–Artificial Neural Network Modeling of Moisture and Oil Content of Pretreated Fried Mushroom (چکیده)
13 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار اسمز- التراسوند (چکیده)
14 - مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
15 - multi-objective optimization of air-dried banana quality pretreated with osmotic dehydration and ultrasonication using RSM (چکیده)
16 - Genetic Algorithm Optimization of Drying Conditions of Kiwifruit (چکیده)
17 - Application of image texture analysis for evaluation of osmotically dehydrated kiwifruit qualities (چکیده)
18 - Moisture-Dependent Physical Properties of Grape (Vitis vinifera L.) Seed (چکیده)
19 - Apple pastille: Correlation between features extracted from texture image analysis and sensory characteristics (چکیده)
20 - ANFIS modeling of viscosity in low-fat mayonnaise (چکیده)
21 - بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه انگور (چکیده)