بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mina Shahriyari


موارد یافت شده: 11

1 - Dedifferentiation Effects of Rabbit Regenerating Tissue on Partially Differentiated Cells (چکیده)
2 - Pluripotency induction in HEK293T cells by concurrent expression of STELLA, OCT4 and NANOS2 (چکیده)
3 - Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploitation of SDF-1/CXCR4 axis toward enhancing the efficacy of stem cells’ homing (چکیده)
4 - Chemically primed bone‐ marrow derived mesenchymal stem cells show enhanced expression of chemokine receptors contributed to their migration capability (چکیده)
5 - مقایسه استحصال و موفقیت در تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی از دو منبع بافت استخوان و بافت چربی انسان (چکیده)
6 - Genetically Modified Mesenchymal Stem Cells Show Enhanced Migration Capability (چکیده)
7 - Evidences for Interconvertability Potency of Germ Cell Factors Induced-MEFs to Neural-Like Cells (چکیده)
8 - Markers of Pluripotency Can be Induced in Human Keratinocytes after Co-culturing with a Pluripotent Tissue (چکیده)
9 - HYPOXIA-MIMICKING AGENTS PROMOTE CXCR4 GENE EXPRESSION AND MIGRATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS TOWARDS SDF1 (چکیده)
10 - Evaluation of Oct4 Expression Using p-Oct4-GFP Reporter Construct in Human Embryonic Kidney (HEK293T) Cell line. (چکیده)
11 - بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش (چکیده)