بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Bagher Ghayour


موارد یافت شده: 14

1 - Protective effects of acetyl-l-carnitine against serum and glucose deprivation-induced apoptosis in rat adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
2 - تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگیهای بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی (چکیده)
3 - اثرات دگزامتازون بر روند ترمیم به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در مدل حیوانی موش صحرایی (چکیده)
4 - Synergistic effects of ALCAR and adipose-derived stromal cells to improving regenerative capacity of acellular nerve allograft in sciatic nerve defect (چکیده)
5 - Neuroprotective effect of Lovastatin on motor deficit induced by sciatic nerve crush in the rat (چکیده)
6 - How much time is needed for evaluating the sciatic nerve recovery after transect and graft conduit? (چکیده)
7 - Effects of Memantine (an NMDA receptor antagonist) intraperitoneal treatment on neuropathic pain induced by sciatic nerve ligation in rat (چکیده)
8 - Phenytoin intraperitoneal administration effects on neuropathic pain induced by chronic constriction injury in male rats (چکیده)
9 - The Effec of Memantine on Functional Recovery of the Sciatic Nerve Crush Injury in Rats (چکیده)
10 - Evaluation of neuroprotective, anticonvulsant, sedative and anxiolytic activity of citicoline in rats (چکیده)
11 - The effect of Riluzole on functional recovery of locomotion in the rat sciatic nerve crush model (چکیده)
12 - نقش ماتریکس خارج سلولی در فرآیند ترمیم اعصاب محیطی (چکیده)
13 - اهمیت فیبرونکتین در تکوین، ترمیم و درمان: مقاله مروری (چکیده)
14 - کاربرد سلول‌های بنیادی در ترمیم صدمه‌های اعصاب محیطی: یک مطالعه مروری (چکیده)