بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Saeed Majedi


موارد یافت شده: 42

1 - Improved Design of Uniform SIW Leaky Wave Antenna with Considering the Unwanted Mode (چکیده)
2 - Grating Lobes Reduction in Linear Arrays Composed of Subarrays Using PSO (چکیده)
3 - Extended two dimensional transformation optics for reflection suppression (چکیده)
4 - Design of Nonmagnetic All-mode Waveguide Coupler with Perfect Transmission Using Transformation Optics (چکیده)
5 - Waveguide tapering using Conformal transformation optics for ideal transmission (چکیده)
6 - تصویربرداری مایکروویو با قدرت تفکیک بالا با استفاده از روش معکوس زمانی چندتکپایه برای کاربرد در رادار نفوذ در زمین (چکیده)
7 - ساخت فانتوم سینه برای اعتبارسنجی سیستمهای تصویربرداری مایکروویو در تشخیص سرطان سینه (چکیده)
8 - Elliptical generalized Maxwell fish-eye lens using conformal mapping (چکیده)
9 - A wideband 45° inclined linear polarization travelling-wave slot array antenna with broadside radiation pattern (چکیده)
10 - Transformation optics for perfect two-dimensional non-magnetic all-mode waveguide couplers (چکیده)
11 - Improved design of a SIW long slot leaky wave antenna with low SLL (چکیده)
12 - Design of polarization splitting devices with ideal transmission and anisotropy considerations (چکیده)
13 - Broadside Coupler Channels 1 To 10 GHz (چکیده)
14 - Positioning of a 2-D PEC Buried Object in an Unknown Host Medium Using Kirchhoff-Based Shape Reconstruction Algorithm (چکیده)
15 - Improved Design of Quasi-Uniform Waveguide Leaky Wave Antennas (چکیده)
16 - Hybrid DS-CP Technique For Pattern Synthesis Of Thinned Linear Array Antennas (چکیده)
17 - Reflectionless design of a nonmagnetic homogeneous optical waveguide coupler based on transformation optics (چکیده)
18 - Thinned Array Inspired Quasi-Uniform Leaky-Wave Antenna With Low Side-Lobe Level (چکیده)
19 - Design and Simulation of An Unequally Spaced Resonant Slotted-Waveguide Antenna Array Using Open-ended SIW Resonator (چکیده)
20 - Reflectionless compact nonmagnetic optical waveguide coupler design based on transformation optics (چکیده)
21 - Design of reflectionless non-magnetic homogeneous polarization splitters with minimum anisotropy based on transformation electromagnetics (چکیده)
22 - An ultra-wideband 3-db quadrature hybrid with multisection broadside stripline tandem structure (چکیده)
23 - A New Empirical-Physical Method for Calculation of Path Loss for Fixed Wireless Access in Suburban Areas (چکیده)
24 - Non-reflecting non-magnetic homogeneous polarization splitter and polarization deflector design based on transformation electromagnetics (چکیده)
25 - Design and simulation of polarization transformers using transformation electromagnetics (چکیده)
26 - Periodic Leaky-Wave Antenna with Transverse Slots Based on Substrate Integrated Waveguide (چکیده)
27 - Leaky wave antenna based on Quasi-TEM mode of substrate integrated waveguide (چکیده)
28 - Resonance antennas based on substrate integrated waveguide (چکیده)
29 - Epsilon-Zero Resonance Antennas with Modified Unit Cells (چکیده)
30 - Design and analysis of new substrate integrated waveguide resonance antennas (چکیده)
31 - طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمتگرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی (چکیده)
32 - Dual-band/Dual-mode ε Negative Resonance Antenna (چکیده)
33 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
34 - A Compact MIM Zeroth Order Resonator Antenna (چکیده)
35 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1-4 GHz (چکیده)
36 - An Exact Formulation for Dual-Band Composite Right/Left-Handed Transmission Line Design (چکیده)
37 - A Generalized Circuit Model for High Directivity Coupler Using Mu-Negative Transmission Lines (چکیده)
38 - Dual-band resonance antennas using epsilon negative transmission line (چکیده)
39 - A Compact and Broadband Metamaterial-Inspired Antenna (چکیده)
40 - Planar Monopole Antenna for Multiband Wireless Application (چکیده)
41 - A Directivity-Enhanced Directional Coupler Using Epsilon Negative Transmission Line (چکیده)
42 - Compact MNG Zeroth Order Resonator Antenna (چکیده)