بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Hosseini


موارد یافت شده: 18

1 - نگرشی انتقادی به آرای سبک شناسان درباره سبک ارانی (چکیده)
2 - تشخص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان (چکیده)
3 - The impact of silage additives on undigested NDF and potential digestible NDF of corn, whole barley and alfalfa silages (چکیده)
4 - Effect of various silage additives applied in corn, alfalfa and whole barley on in vitro duodenum utilizable crude protein in dairy cows (چکیده)
5 - Altering undigested neutral detergent fiber through additives applied in corn, whole barley crop, and alfalfa silages, and its effect on performance of lactating Holstein dairy cows (چکیده)
6 - Effect of Additives on In Vitro Intestinal Utilizable Crude Protein in Dairy Cows and Mobile Bag Nutrient Digestibility of Corn, Alfalfa and Whole Barley Silages (چکیده)
7 - نگرشی نو به جناس در قصاید خاقانی به عنوان مختصه‌ای سبکی (چکیده)
8 - نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریه ی گروههای خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب زاده (چکیده)
9 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده (چکیده)
10 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی (چکیده)
11 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده (چکیده)
12 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی (چکیده)
13 - اثر مقایسه کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجههای تولید و متابولیتهای خونی (چکیده)
14 - Nano-manganese hydrogen sulfate as a novel catalyst for the anti-diastereoselective Mannich reaction in water (چکیده)
15 - تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه ای سبکی (چکیده)
16 - Synthesis of novel bis(b-aminocarbonyl) compounds and some b-aminocarbonyls by catalyst-free multicomponent Mannich reactions (چکیده)
17 - Diastereoselective three-component Mannich reaction catalyzed by silica-supported ferric hydrogensulfate (چکیده)
18 - Diastereoselective three-component anti-Mannich reaction by silica ferric hydrogensulfate (چکیده)