بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Sarbishaei


موارد یافت شده: 34

1 - Mutually unbiased measurements with arbitrary purity (چکیده)
2 - Parametrization of quantum states based on the quantum state discrimination problem (چکیده)
3 - زیر جمع پذیری قوی و ارتباط آن با هم‌بستگی‌های کوانتومی (چکیده)
4 - Interaction of Double Sine-Gordon Solitons with External Potentials: an Analytical Model (چکیده)
5 - Comparison of quantum discord and fully entangled fraction of two classes of d * d2 states (چکیده)
6 - Reexamination of strong subadditivity: A quantum-correlation approach (چکیده)
7 - Thermal entanglement and lower bound of the geometric discord for a two-qutrit system with linear coupling and nonuniform external magnetic field (چکیده)
8 - Revealing quantum correlation by negativity of the Wigner function (چکیده)
9 - Computable measure of total quantum correlations of multipartite systems (چکیده)
10 - Evolution of entropy in different types of non-Markovian three-level systems: Single reservoir vs. two independent reservoirs (چکیده)
11 - محاسبه ی توابع ترکش و سطح مقطع پراکندگی در تقریبNLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس با حل تحلیلی معادله DGLAP (چکیده)
12 - Deriving relativistic Bohmian potential using variational method and conformal transformations (چکیده)
13 - وابستگی دمایی درهم تنیدگی و ناهم خوانی کوانتومی درمدل آیزینگ سه کیوبیتی در میدان مغناطیسی عرضی (چکیده)
14 - هم بستگی های کیوبیت-کیوتریت در کانال های متفاوت چگونه تغییر می کند؟ (چکیده)
15 - محاسبه ی توابع ترکش برای پایون و کایون خنثی در تقریب NLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
16 - Fragmentation functions of the pion, kaon, and proton in the NLO approximation: Laplace transform approach (چکیده)
17 - شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه (چکیده)
18 - ناهم‌خوانی هندسی حالتهای گاوسی دوقسمتی بدون تقریب اندازه‌گیری گاوسی (چکیده)
19 - Dynamics of non-Markovianity in the presence of a driving field (چکیده)
20 - Stable solitary waves in super dense plasmas at external magnetic fields (چکیده)
21 - اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه (چکیده)
22 - استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی (چکیده)
23 - entanglement between two tavis-cummings systems with N=2 (چکیده)
24 - measurement-induced nonlocality for an arbitrary bipartite state (چکیده)
25 - Measurable lower bounds on concurrence (چکیده)
26 - Factorization law for two lower bounds of concurrence (چکیده)
27 - مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی (چکیده)
28 - The effect of anisotropy and external magnetic filed on the thermal entanglement in a two-spin-qutrit system (چکیده)
29 - Thermal entanglelment in a two-qutrit system with nonlinear coupling under nonuniform external magnetic field (چکیده)
30 - Maximally entangled states for qubit- qutrit systems (چکیده)
31 - Baby Skyrme models for a class of potentials (چکیده)
32 - an appropriate candidate for exact distridution of closed random walks using quantum groups (چکیده)
33 - بررسي اثر اختلال بر جواب هاي ساليتوني برخي از معادلات با مشتقات جزئي با استفاده از تغيير در متريك هن (چکیده)
34 - sine-gordon solitons in a nontrivial metric (چکیده)