بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Kahani


موارد یافت شده: 12

1 - Numerical Investigation of Al2O3/water Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer through a Helical Pipe (چکیده)
2 - The Study on Application of TiO2/water Nanofluid in Plate Heat Exchanger of Milk Pasteurization Industries (چکیده)
3 - Pressure Drop and Thermal Performance of CuO/Ethylene Glycol (60%)- Water (40%) Nanofluid in Car Radiator (چکیده)
4 - Experimental Investigation of TiO2/Water Nanofluid Laminar Forced Convective Heat Transfer Through Helical Coiled Tube (چکیده)
5 - heat transfer enhancement in helical coiled tubes using Al2O3/water nanofluid (چکیده)
6 - Multiwalled Carbon Nanotube/Water nanofluid or helical coilingtechnique, which of them is more effective? (چکیده)
7 - اثر نسبت انحنا و طول گام لوله مارپیچی بر روی افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب (چکیده)
8 - Comparative study between metal oxide nanopowders on thermal characteristics of nanofluid flow through helical coils (چکیده)
9 - Effects of curvature ratio and coil pitch spacing on heat transfer performance of Al2O3/Water Nanofluid laminar Flow through helical coils (چکیده)
10 - مقایسه عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده از نانوسیال های اکسیدفلزی (چکیده)
11 - بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده ازنانوسیال اکسیدمس/آب (چکیده)
12 - اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی (چکیده)