بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Parisa Soleimani Roudi


موارد یافت شده: 12

1 - ادجوانتهای واکسن: گذشته، حال و آینده (چکیده)
2 - Effect of adjuvants on in ovo vaccination against Newcastle disease on hatchability, performance and antibody titres in commercial pullets (چکیده)
3 - Effect of In Ovo Injection of VG/GA Vaccine, an Apathogenic Enteric Strain of Newcastle Disease Vaccine and Aluminum Hydroxide as an Adjuvant on Hatchability and Immune Response of Commercial Pullets (چکیده)
4 - Metabolizable energy and digestible amino acid prediction of wheat using mathematical models (چکیده)
5 - مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی (چکیده)
6 - Relationship Between Color and Tannin Content inSorghum Grain: Application of Image Analysis andArtificial Neural Network (چکیده)
7 - بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
8 - Application of mathematical models for true metabolisable energy in sorghum grain for poultry (چکیده)
9 - Relationship between chemical composition and total amino aci contents in pearl millet hybrid (چکیده)
10 - تأثیر استفاده از عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر سطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغ های تخم گذار (چکیده)
11 - Effect of dietary supplementation of licorice extract on egg quality and performance of hens (چکیده)
12 - Effect of guar meal as a source of protein on laying hens performance (چکیده)