بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Majid Saberi Fathi


موارد یافت شده: 32

1 - بررسی انتقادی دیدگاه استفان هاوکینگ درباره ملازمه میان «بی‌آغازی زمانی کیهان» و «خداناباوری» بر اساس مبانی حکمت متعالیه (چکیده)
2 - مفهوم «واقعیت» در مکانیک کوانتومی و تأثیر آن بر ذهن (چکیده)
3 - The Effect of the Protein Synthesis Entropy Reduction on the Cell Size Regulation and Division Size of Unicellular Organisms (چکیده)
4 - فلسفۀ معضل فرهنگی: مواجهۀ پارادایم با اپیستمه (چکیده)
5 - بررسی انتقادی نتای نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ براساس وحدت‌تشکیکی ملاصدرا (چکیده)
6 - نقض CP و نامساوی بل در نوسانات نوترینو-پادنوترینو (چکیده)
7 - An Application of the Madelung Formalism for Dissipating and Decaying Systems (چکیده)
8 - رویارویی مکانیک کوانتومی با اصل علّیت در فلسفۀ اسلامی (چکیده)
9 - آیا قضایای ناتمامیت گودل را می‌توان در مکانیک کوانتومی به‌کاربرد؟ (چکیده)
10 - محاسبه انتروپی کاهش حجم آمینو اسید ها در سنتز پروتئین و کران بالای ترمودینامیکی اندازه سلول (چکیده)
11 - An inversion formula for the transport equation in ℝ3 using complex analysis in several variables (چکیده)
12 - Using Spectral Representation to Classify Proteins’ Conformational States (چکیده)
13 - Wave-function model for the CP violation in mesons (چکیده)
14 - A new definition and properties of the similarity value between two protein structures (چکیده)
15 - Transport in the barrier billiard (چکیده)
16 - مدلی برای به ست آوردن حفره های پروتئین (چکیده)
17 - Geometrical comparison of two protein structures using Wigner-D functions (چکیده)
18 - A simple method for finding a protein’s ligand-binding pockets (چکیده)
19 - Complexity and entropy in colliding particle systems (چکیده)
20 - A formula for the spectral projection of the time operator (چکیده)
21 - Dissipative dynamics of the kaon decay process (چکیده)
22 - Computation of entropy increase for Lorentz gas and hard disks (چکیده)
23 - Two-level Friedrichs model and kaonic phenomenology (چکیده)
24 - Decay probability distribution of quantum-mechanical unstable systems and time operator (چکیده)
25 - The problem of transport in billiards with infinite horizon (چکیده)
26 - Quantum-mechanical decay laws in the neutral kaons (چکیده)
27 - On the inverse of the directional derivative operator in RN (چکیده)
28 - Green function of the inhomogeneous Helmholtz equation with nonuniform refraction index, using quaternion analysis (چکیده)
29 - A quaternionic approach to x-ray transform inversion in \sbb{R}^3 (چکیده)
30 - The R3 exponential x-ray transform inversion in quaternion analysis (چکیده)
31 - Inversion formula for the non-uniformly attenuated x-ray transform for emission imaging in R3 using quaternionic analysis (چکیده)
32 - Time decay probability distribution of the neutral meson system andCP-violation (چکیده)