بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyyedreza Hosseini Kahnooj


موارد یافت شده: 17

1 - Analysis of Factors Influencing the Motivation for Traveling to Culinary Destinations and Their Effect on Tourists’ Loyalty and Return (چکیده)
2 - شناسایی چالش های پیش روی توسعة اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی(مطالعه موردی؛ مناطق روستایی بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت) (چکیده)
3 - Analysis of the factors affecting probable failure of local entrepreneurs (چکیده)
4 - پیشران های کلیدی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اثرات آن بر نواحی روستایی مورد: دهستان میانجام در شهرستان تربت جام (چکیده)
5 - بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب (چکیده)
6 - تحلیل فضایی مکان‌یابی بهینه مراکز خدمات رسانی روستایی با روش های تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی (مطالعۀ موردی: بخش ساردوئیه-شهرستان جیرفت) (چکیده)
7 - ارزیابی وضع موجود نظام سلسله مراتبی جمعیت شهرهای جنوب شرق ایران و تأثیر آن بر آینده شاخصهای توسعه منطقه ای (چکیده)
8 - تحلیل مولفه های اثر گذار برمشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها نمونه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز (چکیده)
9 - اثرات تنوع بخشی اقتصاد روستایی بر تاب‌آوری معیشت روستاییان در دهستان رادکان شهرستان چناران (چکیده)
10 - تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب در بین کشاورزان روستایی (چکیده)
11 - سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام (چکیده)
12 - شناسایی چالش های عمده بازاریابی تنباکو در سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی مورد مطالعه: دهستان بقمچ، شهرستان چناران (چکیده)
13 - شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: گلخانه داران مناطق روستایی شهرستان جیرفت) (چکیده)
14 - تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت (چکیده)
15 - Identifying and Prioritizing the Environmental Factors Affecting the Development of Entrepreneurial Components among Rural Farmers (Case study: Sardouyeh District, Jiroft County) (چکیده)
16 - تحلیل روش‌های فازی در مکان یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود) (چکیده)
17 - تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص های کالبدی مسکن روستایی ایران با رویکرد عدالت فضایی (با استفاده از تکنیک ادغام) (چکیده)