بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Somayeh Mirmostafaee


موارد یافت شده: 10

1 - Study of Allelopathic Interaction of Essential Oils from Medicinal and Aromatic Plants on Seed Germination and Seedling Growth of Lettuce (چکیده)
2 - اثرات اسانس برخی از گیاهان دارویی به روش تدخینی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو به عنوان شاخص (چکیده)
3 - Allelopathic Activity of Iranian Native Medicinal and Aromatic Plants by Using Cotton Swab Method (چکیده)
4 - تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویچ برش تازه (چکیده)
5 - THE EFFECT OF ISABGOL (PLANTAGO PSYLIUM) MUCILAGE AND ZATARIA MULTIFLORA ESSENTIAL OILS ON MICROBIAL LOAD AND IMPROVING SHELF LIFE OF FRESH CUT CARROT (چکیده)
6 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی (چکیده)
7 - بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب (چکیده)
8 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita ) (چکیده)
9 - بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis (چکیده)
10 - بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) (چکیده)