بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Yasser Sedaghat


موارد یافت شده: 30

1 - A State-aware Approach for Robustness Testing of Embedded Real-Time Operating Systems (چکیده)
2 - زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلط (چکیده)
3 - A decomposition-based reliability and makespan optimization technique for hardware task graphs (چکیده)
4 - Pre-Training of an Artificial Neural Network for Software Fault Prediction (چکیده)
5 - A Performance Counter-based Control Flow Checking Technique for Multi-core Processors (چکیده)
6 - Safety Verification of Rate-Monotonic Least-Splitting Real-Time Scheduler on Multiprocessor System (چکیده)
7 - Reliability and Makespan Optimization of Hardware Task Graphs in Partially Reconfigurable Platforms (چکیده)
8 - A simple token-based algorithm for the mutual exclusion problem in distributed systems (چکیده)
9 - Reliability Improvement of Hardware Task Graphs via Configuration Early fetch (چکیده)
10 - Improving Stateful Robustness Testing of Embedded Real-Time Operating System (چکیده)
11 - Masking wrong-successor Control Flow Errors employing data redundancy (چکیده)
12 - A hybrid-based error detection technique for PLC-based Industrial Control Systems (چکیده)
13 - A Software-Based Error Detection Technique for Monitoring the Program Execution of RTUs in SCADA (چکیده)
14 - A Diskless Chekpointing Approach for Failure Recovery in Multiprocessor Safety-Critical Embedded Systems (چکیده)
15 - LTS: Linear Task Scheduling on Multiprocessor Through Equation of the Line (چکیده)
16 - معرفی و تحلیل ابزارهای نرم‌افزاری تزریق اشکال قابل استفاده در صنایع هوافضا (چکیده)
17 - طراحی روشی برای افزودن امکان تشخیص خطا در رأی‌گیرنده‌های نرم‌افزاری برای سیستم‌های نهفته بحرانی-ایمن (چکیده)
18 - بررسی روش‌های نرم‌افزاری وارسی روند کنترلی در سیستم‌های نهفته بحرانی-ایمن (چکیده)
19 - Scheduling Periodic Real-Time Hardware Tasks on Dynamic Partial Reconfigurable Devices Subject to Fault Tolerance (چکیده)
20 - A Super Scheduler Model for Hierarchical Real-Time Systems with Capability of Urgent Tasks Scheduling (چکیده)
21 - A Confidence-based Software Voter for Safety-Critical Systems (چکیده)
22 - An Overview of Fault Tolerance Techniques for Real-Time Operating Systems (چکیده)
23 - A Software-Based Error Detection Technique Using Encoded Signatures (چکیده)
24 - Investigation and Reduction of Fault Sensitivity in the FlexRay Communication Controller Registers (چکیده)
25 - تحلیل و ارزیابی تحمل پذیری اشکال محافظ گذرگاه مرکزی قرداد ارتباطی FlexRey در سیستم کنترل الکترونیکی خودروهای مدرن امروزی (چکیده)
26 - Categorizing and Analysis of Activated Faults in the FlexRay Communication Controller Registers (چکیده)
27 - A Low-Cost Fault-Tolerant Technique for Carry Look-Ahead Adder (چکیده)
28 - A Low-Cost On-Line Monitoring Mechanism for the FlexRay Communication Protocol (چکیده)
29 - An FSM-based Monitoring Technique to Differentiate Between Follow-up and Original Errors in Safety-Critical Distributed Embedded Systems (چکیده)
30 - Classification of Activated Faults in the FlexRay-Based Networks (چکیده)