بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: abas tanhaeian


موارد یافت شده: 19

1 - بررسی خواص ضد قارچیپپتید تاناتین و عصاره زیتون تلخ بر عوامل قارچی مولد ورم پستان گاو در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2 - بررسی خواص ضدقارچی پپتید تاناتین و عصاره‌ی زیتون تلخ بر عوامل قارچی مولد ورم پستان گاو در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3 - Antimicrobial activity of some plant essential oils and an antimicrobial-peptide against some clinically isolated pathogens (چکیده)
4 - Comparative study of antimicrobial activity between some medicine plants and recombinant Lactoferrin peptide against some pathogens of cultivated button mushroom (چکیده)
5 - Generation of an engineered food-grade Lactococcus lactis strain for production of an antimicrobial peptide: in vitro and in silico evaluation (چکیده)
6 - Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with two cinnamon and oregano essential oils on farm animal’s pathogenic bacterial isolates (چکیده)
7 - Production of a Recombinant Peptide (Lasioglossin LL ΙΙΙ) and Assessment of Antibacterial and Antioxidant Activity (چکیده)
8 - مقایسه عملکرد اسانس ها و عصاره های گیاهی با یک پپتید نوترکیب در کنترل عوامل مهم بیماری زای قارچ خوراکی تکمه ای سفید (چکیده)
9 - Study on Antiviral Activity of Two Recombinant Antimicrobial Peptides Against Tobacco Mosaic Virus (چکیده)
10 - Inhibitory Effect of Biologically Synthesized Silver Nanoparticle on Growth and Virulence of E. coli (چکیده)
11 - Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling (چکیده)
12 - Investigation of recombinant thanatin effects on the growth inhibition of e. coli mastitis in dairy cows (چکیده)
13 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
14 - Recombinant production of a chimeric antimicrobial peptide in E. coli and assessment of its activity against some avian clinically isolated pathogens (چکیده)
15 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی (چکیده)
16 - Antifungal activity of recombinant thanatin in comparison with two plant extracts and a chemical mixture to control fungal plant pathogens (چکیده)
17 - Heterologous expression of a broad-spectrum chimeric antimicrobial peptide in Lactococcus lactis: Its safety and molecular modeling evaluation (چکیده)
18 - Expression and Purification of the Main Component Contained in Camel Milk and Its Antimicrobial Activities Against Bacterial Plant Pathogens (چکیده)
19 - Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Chlamydomonas reinhardtii and its Inhibitory Effect on Growth and Virulence of Listeria monocytogenes (چکیده)