بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: arash karimipour


موارد یافت شده: 29

1 - Easy function for solving linear elasticity problems (چکیده)
2 - Two rectangular elements based on analytical functions (چکیده)
3 - Stress Analysis by Two Cuboid Isoparametric Elements (چکیده)
4 - Torsional behaviour of rectangular high-performance fibre-reinforced concrete beams (چکیده)
5 - A precise splice-length model for reinforced concrete structures (چکیده)
6 - Propose new implement models to determine the compressive, tensile and flexural strengths of recycled coarse aggregate concrete via imperialist competitive algorithm (چکیده)
7 - Properties of Fibre-Reinforced High-Strength Concrete with Nano-Silica and Silica Fume (چکیده)
8 - New Model for the Lap-Splice Length of Tensile Reinforcement in Concrete Elements (چکیده)
9 - Investigation responses of the diagrid structural system of high-rise buildings equipped with Tuned mass damper using new dynamic method (چکیده)
10 - Experimental Investigation on the Shear Behaviour of Stud-Bolt Connectors of Steel-Concrete-Steel Fibre-Reinforced Recycled Aggregates Sandwich Panels (چکیده)
11 - Flexural strength enhancement of recycled aggregate concrete beams with steel fibre-reinforced concrete jacket (چکیده)
12 - A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO SUGGEST FORMULAS FOR THE BEHAVIOUR OF THE RECYCLED MATERIAL REINFORCED CONCRETE BEAMS (چکیده)
13 - Analytical Scheme for Solid Stress Analysis (چکیده)
14 - Crack Spacing Prediction of Fibre-Reinforced Concrete Beams with Lap-Spliced Bars by Machine Learning Models (چکیده)
15 - Study on the seismic behaviour of steel shear plates (چکیده)
16 - Investigation of the Behaviour of Steel-Concrete-Steel Sandwich Slabs with Bi-Directional Corrugated-Strip Connectors (چکیده)
17 - Crack Width and Propagation in Recycled Coarse Aggregate Concrete Beams Reinforced with Steel Fibres (چکیده)
18 - بررسی مقایسه ای تأثیر میراگرهای اصطکاکی-دورانی، ویسکوالاستیک، TADASبر پاسخ لرزها ی سازه ها (چکیده)
19 - بررسی رفتار فیزیکی بتن دارای الیاف پلی پروپیلن و سنگدانه بازیافتی (چکیده)
20 - بررسی اثر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر رفتار بتن های سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
21 - تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر بتن سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
22 - رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با آرماتور پلیمری و الیاف هیبریدی (چکیده)
23 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
24 - Three stress-based triangular elements (چکیده)
25 - A 3-D numerical simulation of non-Newtonian blood flow through femoral artery bifurcation with a moderate arteriosclerosis investigating Newtonian/non-Newtonian flow and its effects on elastic vessel walls (چکیده)
26 - تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله (چکیده)
27 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
28 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
29 - Modeling of fluid flow and heat transfer in laser welding with a moving heat source (چکیده)