بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: el mo


موارد یافت شده: 17

1 - Epitope characterization, docking and molecular dynamic simulation studies on two main immunogenic Canarypox virus proteins (چکیده)
2 - توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
3 - Proposing a probable pathway for anticancer effect of the recombinant Trombocidin-1 peptide (چکیده)
4 - Investigation of thermal-vulnerability of thanatin: an in silico study (چکیده)
5 - Utilising Renewable Energy Sources Efficiently in Hospitals using Demand Dispatch (چکیده)
6 - Development of PES/polyaniline-modified TiO2 adsorptive membrane for copper removal (چکیده)
7 - Region-Based Epitope Prediction, Docking and Dynamic Studies of OMP31 as a Dominant Antigen in Human and Sheep Brucella (چکیده)
8 - Recombinant production of a chimeric antimicrobial peptide in E. coli and assessment of its activity against some avian clinically isolated pathogens (چکیده)
9 - Scheduling a constellation of agile earth observation satellites with preemption (چکیده)
10 - A Calibration-Free 13-Bit 0.9 V Differential SAR-ADC with Hybrid DAC and Dithering (چکیده)
11 - G-CSF Administration Attenuates Brain Injury in Rats Following Carbon Monoxide Poisoning via Different Mechanisms (چکیده)
12 - شناسایی حالت معیوب یک واحد هواساز با استفاده از روش آنالیز مولفه‌های اصلی (چکیده)
13 - Effects of autologous keratinocyte cell spray with and without Chitosan on 3rd degree burn healing; Animal experiment (چکیده)
14 - Effect of sprayed cultured autologus keratinocyte suspension used alone and in combination with Fibrin glue to closure of 3rd degree burn in rat (چکیده)
15 - بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو و استراتژی تعویض در سیستمهای پویا (چکیده)
16 - مدل فازی بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو در سیستم های پویا برای حداکثر کردن قابلیت اطمینان سیستم (چکیده)
17 - The effect of granulocyte colony-stimulating factor administration on carbon monoxide neurotoxicity in rats (چکیده)