بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: fatemeh salami


موارد یافت شده: 14

1 - Acute Venom Toxicity Determinations for Five Iranian Vipers and a Scorpion (چکیده)
2 - The effect of equine bone marrow‐derived mesenchymal stem cells on the expression of apoptotic genes in neutrophils (چکیده)
3 - The eff ect of two Iranian viper snake; vipera albicornuta (zanjani) and vipera latifi i (lattifi i) venoms on the viability of rat bone marrow mesenchymal stem cells in vitro and in vivo (چکیده)
4 - Preliminary results of the effect of the Iranian snake; montivipera albicornuta (zanjani) and montivipera latifii venoms on mesenchymal stem cells behavior (چکیده)
5 - The Facilitatory Action of Snake Venom Phospholipase A2 Neurotoxins By Which Increase the Release of Acetylcholine, May Improve Alzheimer\'s Disease Symptoms (چکیده)
6 - Tumor paint a method to improve brain cance surgery (چکیده)
7 - بررسی قدرت کشندگی سه زهر مار ایرانی: افعی گرزه مار، افعی زنجانی و افعی رادائی جهت مدیریت موثرتر مارگزیدگی (چکیده)
8 - Grapefruit drug interactions (چکیده)
9 - Immunomodulatory effects of mesenchymal stem cells on leukocytes with emphasis on neutrophils (چکیده)
10 - GAPDH به عنوان ژن مرجع مناسب برای مطالعات real-time PCR در نوتروفیل های کشت توامان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان اسب (چکیده)
11 - ارزیابی بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشت با سلول های بنیادی مزانشیمی اسب (چکیده)
12 - Inhibitory effects of mesenchymal stem cells on neutrophil apoptosis (چکیده)
13 - Improved bone regeneration using cell-coated scaffolds (چکیده)
14 - Defined Co-culture System of Equine Mesenchymal Stem Cells with Neutrophils (چکیده)