بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: maedeh taghizadeh kerman


موارد یافت شده: 9

1 - The Effect of Prehabilitation on the Self-Reported Outcomes of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review (چکیده)
2 - Knee Muscle Activity During Jump Landing Tasks Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Review Study (چکیده)
3 - The Effects of FIFA 11+ Kids Prevention Program on Kinematic Risk Factors for ACL Injury in Preadolescent Female Soccer Players: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
4 - The Association of Trunk and Hip Kinematic With Knee Abduction Angle During Single-Leg Landing (چکیده)
5 - رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال (چکیده)
6 - The effect of FIFA 11+ injury prevention program on dynamic balance and knee Isometric Strength of Female players in soccer super league (چکیده)
7 - مقایسه ناهنجاریهای قامتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
8 - رابطه بین قدرت دست و متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست در هند بالیست های دختر تمرین کرده (چکیده)
9 - رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال (چکیده)