بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: marzie vahdati rad


موارد یافت شده: 10

1 - Early Eocene planktonic and benthic foraminifera from the Khangiran formation (northeast of Iran) (چکیده)
2 - پراکندگی و تحلیل آماری روزن بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران )برش دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، باختر سرخس( و کاربرد دیرین بو مشناختی آنها (چکیده)
3 - نخستین گزارش پتروپودهای خانواده Limacinidae از سازند خانگیران و اهمیت عمق سنجی دیرینه آنها در مقایسه با روزنداران (چکیده)
4 - اولین گزارش از پتروپودها و کاربرد آنها در عمق سنجی دیرینه سازندخانگیران (شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
5 - اولین گزارش از پتروپودها و کاربرد آنها در عمق سنجی دیرینه سازند خانگیران (شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
6 - icrobiostratigraphy of Abderaz Formation based on Foraminifera in Chahchaheh section (East of Kopet- Dagh Basin), Iran (چکیده)
7 - Paleoecological significance of the Trace Fossils of Abderaz Formation in Hamam- Ghaleh section (NE IRAN) (چکیده)
8 - Biostratigraphy of Abderaz Formation based on Foraminifera in Abderaz Village section (Kopet- Dagh), NE Iran (چکیده)
9 - زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای روزن داران و مقایسه آن با برش الگو (چکیده)
10 - اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه (چکیده)