بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: reza borabadi


موارد یافت شده: 8

1 - Zircon U-Pb geochronology, Hf isotopes in the Simorgh area Zircon U-Pb geochronology, Hf isotopes and geochemistry of intrusive rocks in the Simorgh prospecting area, Lut Block, Eastern Iran: Petrogenesis and geological implications (چکیده)
2 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و پی جویی های ژئوشیمیایی در منطقه اکتشافی سیمرغ، جنوب غرب نهبندان، خراسان جنوبی (چکیده)
3 - Reduction of sulfur components in the tail gas using oxygen concentration (چکیده)
4 - Hydrological and geochemical processes controlling the origin and transport of Arsenic in the Pangi area (NW Torbat Hydarieh, Iran) (چکیده)
5 - فرآیند های هیدرولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ منشأ کنترل کننده ارسنیک در منطقه کته تلخ (حوضه رود شور) (چکیده)
6 - زمین شناسی، آلتراسیون، بترولوژی و بذیرفتاری مغناطیسی منطقه به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف) (چکیده)
7 - زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی شرق قله شاه نشین واقع در غرب زوزن (چکیده)
8 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف) (چکیده)