بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: samane sadeghian


موارد یافت شده: 12

1 - The effect of ethical leadership on subjective wellbeing, given the moderator job satisfaction (a case study of private hospitals in Mashhad) (چکیده)
2 - شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد (چکیده)
3 - PRESENTATION AND VALIDATION OF EMPLOYEE PRO SOCIAL VOICE MODEL IN INTERACTION WITH THE MUNICIPALITY EMPLOYEES OF MASHHAD (چکیده)
4 - تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی (چکیده)
5 - مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک‌شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیر (چکیده)
6 - Investigating the Effect of Prosocial Voice on Psychological Empowerment of Employees (چکیده)
7 - Perception of Tourism Development and Subjective Happiness Of Residents in Mashhad,Iran (چکیده)
8 - بررسی نقش تعدیل‌گر عزت نفس در رابطه بین اصطکاک اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های خیریه شهر مشهد (چکیده)
9 - Assessing Impact of Organizational Culture and Organizational Structure on Organizational Effectiveness through Knowledge Management Case Study: Mashhad s Science and Technology Park (چکیده)
10 - The Impact of Organizational Culture, Organizational Structure and Knowledge Management on Organizational Effectiveness; Case Study: Mashhad's Science and Technology Park (چکیده)
11 - The Impact of Job Stress on Turnover Intention Mediating role of Job Satisfaction and Affective Commitment; Case Study: Mashhad s Public Hospitals (چکیده)
12 - Linking organizational culture, structure, Leadership Style, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management (چکیده)