بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: toktam mohammadi moghaddam


موارد یافت شده: 18

1 - Application of Artificial Neural Networks (ANN) and Image Processing for Prediction of Gravimetrical Properties of Roasted Pistachio Nuts and Kernels (چکیده)
2 - Application of Artificial Neural Networks (ANN) and Image Processing for Prediction of the Geometrical Properties of Roasted Pistachio Nuts and Kernels (چکیده)
3 - Hyperspectral imaging as an effective tool for prediction the moisture content and textural characteristics of roasted pistachio kernels (چکیده)
4 - Predicting the moisture content and textural characteristics of roasted pistachio kernels using Vis/NIR reflectance spectroscopy and PLSR analysis (چکیده)
5 - Effect of frying temperature and time on image characterizations of pellet snacks (چکیده)
6 - بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته (چکیده)
7 - Sensory and instrumental texture assessment of roasted pistachio nut/kernel by partial least square (PLS) regression analysis: effect of roasting conditionses (چکیده)
8 - کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (چکیده)
9 - کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (چکیده)
10 - بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته (چکیده)
11 - کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن (چکیده)
12 - Effect of deep-fat frying on sensory and textural attributes of pellet snacks (چکیده)
13 - Applications of hyperspectral imaging in grains and nuts quality and safety assessment; a review (چکیده)
14 - Dilute solution properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
15 - Effect of frying temperature and time on image characterization of pierogi (چکیده)
16 - Influence of different substitution levels of Balangu seed gum on textural characteristics of selected hydrocolloids (چکیده)
17 - Influence of different substitution levels of lallemantia royleana seed gum on textural characteristics of selected hydrocolloids (چکیده)
18 - Rheological interactions between Lallemantia royleana seed extract and selected food hydrocolloids (چکیده)