بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: vali abedi


موارد یافت شده: 18

1 - Detection of Grillotia erinaceus (Cestoda: Trypanorhyncha) in Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) (Perciformes: Carangidae) from the Persian Gulf (چکیده)
2 - Evaluation of serum biochemical profile in Turkoman horses and donkeys infected with Theileria equi (چکیده)
3 - Gastrointestinal helminths of the Caspian snowcock (Tetraogallus caspius) partridge from the North Khorasan province, Iran (چکیده)
4 - Molecular detection of equine piroplasms in donkeys (Equus asinus) in North Khorasan province, Iran (چکیده)
5 - Serological study of Toxoplasma gondii infection in Turkoman horses in the North Khorasan Province, Iran (چکیده)
6 - A survey of Nosema apis infection in apiaries of North Khorasan province, Iran (چکیده)
7 - Seroprevalence of Babesia caballi Infection in Horses in the North Khorasan Province of (چکیده)
8 - Molecular and serological detection of Theileria equi and Babesiacaballi infection in horses and ixodid ticks in Irani (چکیده)
9 - The first report of Plasmodium spp infection in pigeon in Iran (چکیده)
10 - بررسی آلودگی با تیلریا اکویی و بایزیا کابالی در تک سمی های استان خراسان شمالی (چکیده)
11 - Mite infestation of honeybee (Apis mellifera) in apiaries of North East of Iran (چکیده)
12 - 41Prior knowledge of toxoplasmosis among Iranian university students (چکیده)
13 - بررسی سرولوژیک ابتلا به پیر پلاسموزیس در اسب های نژاد ترکمن (چکیده)
14 - بررسی سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما یی در اسب های نژاد ترکمن در استان خراسان شمالی (چکیده)
15 - A survey on prevalence of Nosema spp. infection in apiaries of North Khorasan Province, Iran (چکیده)
16 - بررسی و مطالعه نماتودهای شیردان گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه صنعتی مشهد (چکیده)
17 - A survey on endoparasites and ectoparasites of stray cats from Mashhad (Iran) and association with risk factors (چکیده)
18 - Prevalence of gastrointestinal helminths in stray cats from Mashhad (Iran) and association with risk factors (چکیده)