بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zahra panahi


موارد یافت شده: 7

1 - Fabrication and characterization of PVA/WPI nanofibers containing probiotics using electrospinning technique (چکیده)
2 - بررسی ترکیب شیمیایی ، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس برازمبل (Perovskia abrotanoides) علیه پاتوژن‌های غذایی (چکیده)
3 - Sodium alginate edible coating containing Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss essential oil, nisin, and NaCl: Its impact on microbial, chemical, and sensorial properties of refrigerated chicken breast (چکیده)
4 - بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی اسانس زنیان ) Carum copticum ( علیه باکتری های لیستریامونوسیتوژنز و اشریشیا کلی O157:H7 (چکیده)
5 - بررسی خواص ضدمیکروبی اسانس زنیان( Carum copticum ) علیه تعدادی از باکتری های بیماری زای با منشاء غذایی (چکیده)
6 - تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس چویل( Ferulago angulata ) علیه باکتری لیستریامونوسیتوژنز در محیط آزمایشگاهی (چکیده)
7 - بررسی خواص ضد میکروبی اسانس چویل(Ferulago angulata ) علیه تعدادی از باکتری های بیماریزای با منشاء غذایی (چکیده)