مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. احمد الحواط , محمدتقی ایمان پور , پدرام جم , نقش ‌نامۀ سری پروکوپیوس در شکست حملۀ شاهپور دوم به سوریه در سال 359م., پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (14), شماره (3), سال (2022-9), صفحات (57-74)
 2. پدرام جم , تقویم فرس قدیم در نواحی جنوبی دریای مازندران و مسئله تقویم‌های دیلمی و طبری, پژوهشهای علوم تاریخی, دوره (14), شماره (3), سال (2022-11), صفحات (96-114)
 3. پدرام جم , نواحی جنوبی دریای مازندران در سنت زرتشتی, مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (12), شماره (48), سال (2021-12), صفحات (1-26)
 4. معصومه ملوک براتی باقرآباد , ابوالقاسم قوام , محمد رضا راشد محصل , پدرام جم , کارکرد عنصر باد در داستانهای شاهنامه, سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (14), شماره (63), سال (2021-8), صفحات (149-166)
 5. پدرام جم , یلدا, جستارهای تاریخی, دوره (10), شماره (1), سال (2020-3), صفحات (59-76)
 6. پدرام جم , آیا ساسانیان روحانی‌تبار بودند؟, پژوهشهای علوم تاریخی, دوره (11), شماره (2), سال (2020-2), صفحات (43-62)
 7. پدرام جم , پایندانی به تن و ضمانه بالنفس, پژوهش های ایرانشناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-2), صفحات (59-73)
 8. پدرام جم , دختری درون قلعه است؛ قلعه دخترها و داستان‌هایشان, فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (7), شماره (26), سال (2019-6), صفحات (130-148)
 9. پدرام جم , نوروز طبری و تقویم کرانه‌های جنوبی دریای مازندران, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (43-60)
 10. پدرام جم , دستگرد و دسکره, نامه فرهنگستان, دوره (15), سال (2020-7), صفحات (75-115)
 11. پدرام جم , آبریزگان و آذرجشن؛ انقلابین و تقویم دورة ساسانی, پژوهش های ایرانشناسی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-3), صفحات (35-53)
 12. پدرام جم , آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی, تاریخ ایران, دوره (6), شماره (14), سال (2014-6), صفحات (17-54)
 13. پدرام جم , قیدار نبی؛ ایلخان بودایی در کسوت پیامبر ابراهیمی, پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (8), شماره (15), سال (2015-3), صفحات (85-104)

انگلیسی

 1. Pedram Jam , Hrak otperoz and Spandaranperoz: Armenian Gawars and Sasanian Sahrs, Iran and the Caucasus, Volume (1), No (21), Year (2017-3), Pages (46-54)

مقالات ارایه شده در کنفرانس