کتابهای دکتر محمدحسن حائری

فارسی

 1. پرتوئي از آفتاب, تالیف, سال (فروردین ۱۳۸۵)
 2. تجسس, تالیف, سال (اسفند ۱۳۹۱)
 3. کرامت انسان, تالیف, سال (اسفند ۱۳۹۲)
 4. پرتوی از مکتب عاشورا رخدادها و فضیلت ها, تالیف, سال (بهمن ۱۳۹۲)
 5. آشنایی با اخلاق اسلامی, تالیف, سال (خرداد ۱۳۹۳)
 6. جلوه های تقوا داستانهایی از زندگانی پیامبر اکرم (ص), تالیف, سال (شهریور ۱۳۸۶)
 7. جلوه های تقوا داستانهایی از زندگانی امامان شیعه (ع), تالیف, سال (آبان ۱۳۸۶)
 8. جلوه های تقوا داستانهایی از زندگانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س), تالیف, سال (بهمن ۱۳۸۶)
 9. وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی, تالیف, سال (دی ۱۳۸۰)
 10. رهیافت فقهی در حقوق بین الملل, تصنیف, سال (مهر ۱۳۹۴)
 11. ترجمه و شرح جامع الوسیط فی اصول الفقه جلد 1, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۴)
 12. ترجمه و شرح جامع الوسیط فی اصول الفقه جلد 2, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۴)
 13. ترجمه و شرح جامع الوسیط فی اصول الفقه جلد 3, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۴)
 14. ترجمه و شرح جامع الوسیط فی اصول الفقه جلد 4, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۴)