بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد


موارد یافت شده: 11

1 - ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد (چکیده)
2 - روشهای استفاده بهینه از رواناب سطحی در غرب شهر مشهد (چکیده)
3 - ارزیابی زیستمحیطی محلهای دفن قدیمی پسماند در شهر مشهد (چکیده)
4 - معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی (چکیده)
5 - خطر گسلشو حریم گسل جنوب مشهد (چکیده)
6 - ارزیابی پریود تشدید برخی از پل های مهم شهر مشهد با استفاده از میکروترمور (چکیده)
7 - بهبود داده های لرزه ای درون گمانه ای با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
8 - بررسی دوام و مقاومت سنگ نماهای کربناته شهر مشهد (چکیده)
9 - ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi (چکیده)
10 - پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
11 - ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد (چکیده)