بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی


موارد یافت شده: 8

1 - بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست موش صحرایی نر (چکیده)
2 - کاربرد اختصاصات آنتروپومتریک پا در صنعت کفش (چکیده)
3 - گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی (چکیده)
4 - بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست رت (چکیده)
5 - بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه (چکیده)
6 - تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند (چکیده)
7 - القاء صدمات کروموزومی در سلولهای مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تجویز استنشاقی n-بوتانول (چکیده)
8 - مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه (چکیده)