بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر


موارد یافت شده: 9

1 - محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (24PMP) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمان استان خراسان). (چکیده)
2 - مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی (چکیده)
3 - بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته، مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با آبهای شور (چکیده)
4 - تعادل یابی بیلان آب زیرزمینی در یک دشت بحرانی (چکیده)
5 - اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی (چکیده)
6 - مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
7 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شوری خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو (چکیده)
8 - ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری (چکیده)
9 - بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (چکیده)