بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آلترناریا


موارد یافت شده: 8

1 - مدیریت قارچ بیمارگر Alternaria spp. با کاربرد ترکیبات بدست آمده از گیاهان و مکانیسم های اثر آنها (چکیده)
2 - اثر عصاره ختمی علیه قارچهای بیمارگر گیاهی (چکیده)
3 - ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس گیاهان دارویی بر رشد میسلیومی قارچ آلترناریا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
4 - بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata (چکیده)
5 - بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata (چکیده)
6 - واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا (چکیده)
7 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
8 - بررسی امکان القاء مقاومت میزبانی در گوجه فرنگی با استفاده از سالیسیلیک اسیدو برخی مشتقات آن علیه عامل آلترناریوز (چکیده)