بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: احساس امنیت


موارد یافت شده: 11

1 - تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان) (چکیده)
2 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر احساس امنیت اقتصادی در نواحی روستایی (چکیده)
3 - تبیین و شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت در شهر مرزی (چکیده)
4 - تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: ‌شهرستان مشهد) (چکیده)
5 - Evaluating the Impact of Factors of Crime Prevention through Environmental design on Perception of Security of Residents (Case Study: Toos Dehestan) (چکیده)
6 - مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد (چکیده)
7 - تحلیل نقش عوامل فضایی-کالبدی روستایی بر میزان احساس امنیت (چکیده)
8 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
9 - بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه‌های دوم در سکونت¬گاه‌های روستایی شهرستان بینالود (چکیده)
10 - بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی (چکیده)
11 - بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن (چکیده)