بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: برنامه ریزی شهری


موارد یافت شده: 10

1 - تحلیل اثرات مشارکت تحولی بر هوشمند سازی شهر ها (با تاکید بر محیط زیست شهری) و ارزیابی پارامتر های موثر به کمک تکنیک دلفی کلاسیک؛ مطالعه ی موردی شهر مشهد (چکیده)
2 - تحلیلی براهمیت انسجام مدیریت بحران درفرایند برنامه ریزی شهری درایران (چکیده)
3 - تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت، شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد (چکیده)
4 - بررسی مسائل کلان شهرها از منظر مخاطرات طبیعی با تاکید بر ایران (چکیده)
5 - قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا - با تاکید بر شهر نیویورک (چکیده)
6 - سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در منطقه ی چهار شهر کرمان (چکیده)
7 - اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی (چکیده)
8 - بررسی نقش آلودگی هوا و صوت دربرنامه ریزی و مدیریت شهری (چکیده)
9 - چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق (چکیده)
10 - بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد (چکیده)