بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Antioxidant activity


موارد یافت شده: 53

1 - Effects of incorporation of Echinops setifer extract on quality, functionality, and viability of strains in probiotic yogurt (چکیده)
2 - ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانک (چکیده)
3 - ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه در شرایط برون تنی (چکیده)
4 - Phytochemical Variation within Aerial Parts of Ferula cupularis Populations, an Endangered Medicinal Plant from Iran (چکیده)
5 - In silico study and experimental evaluation of the solution combustion synthesized manganese oxide (MnO2) nanoparticles (چکیده)
6 - Titanium dioxide nanoparticle is involved in mitigating NaCl-induced Calendula officinalis L. by activation of antioxidant defense system and accumulation of osmolytes (چکیده)
7 - Physicochemical characteristics, sensory attributes, and antioxidant activity of marmalade prepared from black plum peel (چکیده)
8 - Changes in essential oil compositions, total phenol, flavonoids and antioxidant capacity of Achillea millefolium at different growth stages (چکیده)
9 - Synthesis of iron nanoparticles from aqueous extract of Saponaria officinalis and evaluation of its antioxidant activity (چکیده)
10 - Black plum peel jam: physicochemical properties, sensory attributes, and antioxidant capacity (چکیده)
11 - Black plum peel torshak: physicochemical properties, sensory attributes, and antioxidant capacity (چکیده)
12 - Physicochemical properties, sensory attributes, and antioxidant activity of black plum peel sharbat as affected by pectin and puree concentrations (چکیده)
13 - Response of Sunflower Cultivars to Deficit Irrigation (چکیده)
14 - Assessment of phytochemical components and antioxidant activity of Rheum turkestanicum Janisch (چکیده)
15 - Generation of an engineered food-grade Lactococcus lactis strain for production of an antimicrobial peptide: in vitro and in silico evaluation (چکیده)
16 - Development and characterization of antioxidant and antimicrobial edible films based on chitosan and gamma-aminobutyric acid-rich fermented soy protein (چکیده)
17 - Impact of gliding arc plasma pretreatment on drying efficiency and physicochemical properties of grape (چکیده)
18 - Functional and biological properties of Maillard conjugates and their potential application in medical and food: A review (چکیده)
19 - Production of a Recombinant Peptide (Lasioglossin LL ΙΙΙ) and Assessment of Antibacterial and Antioxidant Activity (چکیده)
20 - Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress (چکیده)
21 - Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stress (چکیده)
22 - Biocomponents and Antioxidant Activity of Ribes khorasanicum (چکیده)
23 - Effect of the rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during chilled storage (چکیده)
24 - Palmitoleate enhances quality of rooster semen duringchilled storage (چکیده)
25 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
26 - Equisetum telmateia extracts: Chemical compositions, antioxidant activity and antimicrobial effect on the growth of some pathogenic strain causing poisoning and infection (چکیده)
27 - Release of Proteolysis Products with ACE-Inhibitory and Antioxidant Activities in Probiotic Yogurt Containing Different Levels of Fat and Prebiotics (چکیده)
28 - Synthesis of Nano Curcumin using Black Pepper Oil by O/W Nanoemulsion Technique and Investigation of Their Biological Activities (چکیده)
29 - Methyl jasmonate effects on volatile oil compounds and antioxidant activity of leaf extract of two basil cultivars under salinity stress (چکیده)
30 - Synthesis and Antioxidant Evaluation of Quinoxalino[2′,3′:5,6][1,3,4]thiadiazino[2,3-b]quinazolin-15-ones: Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
31 - Improving efficiency of an angiotensin converting enzyme inhibitory peptide as multifunctional peptides (چکیده)
32 - Oliveria decumbens essential oil: Chemical compositions and antimicrobial activity against the growth of some clinical and standard strains causing infection (چکیده)
33 - Effect of Fat Percentage and Prebiotic Composition on Proteolysis, ACE-Inhibitory and Antioxidant Activity of Probiotic Yogurt (چکیده)
34 - Bioactive and ACE binding properties of three synthetic peptides assessed by various spectroscopy techniques (چکیده)
35 - Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil (چکیده)
36 - Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull essential oil (چکیده)
37 - Dereplication of antioxidant compounds in Bene (Pistacia atlanticasubsp. mutica) hull using a multiplex approach of HPLC–DAD, LC–MS and 1H NMR techniques (چکیده)
38 - Variation in essential oil composition and antioxidant activity ofcumin (Cuminum cyminum L.) fruits during stages of maturit (چکیده)
39 - Total phenol and flavonoid content and antioxidant activity of methanolic extract from Perovskia abrotanoides Karel at different stages of plant growth and development (چکیده)
40 - EFFECT OF CHEMICAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON SOME OF PHYTOCHEMICAL ATTRIBUTES AND NUTRIENTS CONTENT IN ST. JOHNS WORT (HYPERICUM PERFORATUM) (چکیده)
41 - Antioxidant properties of a human neuropeptide and its protective effect on free radical‐induced DNA damage (چکیده)
42 - Effect of pre-harvest ethylene application on phyto-chemicals and antioxidant activity of sour cherry (چکیده)
43 - Fulvic acid affects pepper antioxidant activity and fruit quality (چکیده)
44 - Phytochemical screening, antimicrobial and antioxidant activities of Anabasis aphylla extracts (چکیده)
45 - Bioactive peptide extracted from egg white ostrich as free radicals scavengers and preventing lipids from oxidation (چکیده)
46 - Influence of Preharvest Ethephon Spray on Fruit Quality and Chemical Attributes of ‘Cigany’ Sour Cherry Cultivar (چکیده)
47 - Antioxidant Capacity, Chemical Composition and Physical Properties of Some Apricot (Prunus armeniaca L.) Cultivars (چکیده)
48 - Different Physiochemical and Metabolic Responses of Pomegranate Genotypes to Freezing Stress (چکیده)
49 - Evaluation of Polyphenols Content and Antioxidant Activity of Six Different Cultivars of Pomegranates Peels, a By-Product of the Commercial Juice Industry (چکیده)
50 - Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars (چکیده)
51 - Study on physico-chemical properties and bioactive compounds of six pomegranate cultivars grown in IRAN (چکیده)
52 - Composition of Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Juices from Eight (چکیده)
53 - Extraction of phenolic compounds and antioxidant activity of henna leaves extracts (lawsonia inermis) using solvent and ultrasound assisted method (چکیده)