بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: PTZ


موارد یافت شده: 15

1 - Trackerbot: A Robotic Surveillance System based on Stereo-Vision and Artificial Neural Networks (چکیده)
2 - Electrophysiological effects of Haplophillum Robustum hydroalcoholic extract as a proconvulsant plant model and comparison with PTZ model in wistar rat (چکیده)
3 - A new experimental Model of Epileptiform convulsions using Hydro-alcoholic extract of sodabi (haplophyllum Robustum) in wistar rat (چکیده)
4 - Ferula szowitsiana extract is able to delay PTZ induced kindling seizures in male wistar rat (چکیده)
5 - A comparison between diazepam and Ferula szowitsiana extract on PTZ induced convulsion in male wistar rat (چکیده)
6 - The effects of stem and leaves hydroalcoholic extract of Ferula szowitziana on PTZ induced seizure in male rats (چکیده)
7 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس (چکیده)
8 - Effects of infantile repeated hyperglycemia on neuronal density of hippocampus and Pentylentetrazol induced convulsions in male Wistar rats (چکیده)
9 - اثر بیهوشی مکرر توسط تیوپنتال در دوره نوزادی بر تشنج پذیری توسط پنتیلن تترازول و پاسخ به درد در رت پس از بلوغ (چکیده)
10 - بررسی اثر استر س دوران جنینی رت ویستار بر حملات تشنجی فبرایل نوزادی و تشنجات ناشی از PTZ در دوران بلوغ (چکیده)
11 - Effect of Repeated Anesthesia Induced By Thiopental in the Neonate Rats on Convulsions Induced By Pentylentetrazole after Maturation (چکیده)
12 - Susceptibility of adult rats to PTZ induced epileptiform convulsions after fetal and infantile exposore to noise stress and hypertermic-induced seizures (چکیده)
13 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
14 - Comparison between single injection of Pentylentetrasole and separated injections for induction of epileptiform convulsions (چکیده)
15 - Evaluation of the Anticonvulsant Activities of Rosa damascena on the PTZ Induced Seizures in Wistar Rats (چکیده)