بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SIP


موارد یافت شده: 20

1 - Anomaly ‐ based DoS detection and prevention in SIP networks by modeling SIP normal traffic (چکیده)
2 - Design, implementation and performance evaluation of a proactive overload control mechanism for networks of SIP servers (چکیده)
3 - High Load Control Mechanism for SIP Servers (چکیده)
4 - بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره (چکیده)
5 - Sip Overload Control Testbed: Design, Building and Evaluation (چکیده)
6 - Overload Control in SIP Networks: A Heuristic Approach Based on Mathematical Optimization (چکیده)
7 - A Load-Balanced Call Admission Controller for IMS Cloud Computing (چکیده)
8 - An Empirical Study of Security of Voip System (چکیده)
9 - شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ Verticillium epiphytum و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی شته‎های Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
10 - Cryptic diversity, reproductive isolation and cytoplasmic incompatibility in a classic biological control success story (چکیده)
11 - Geometry effects on flow pattern and wall shear stress in human internal carotid arteries (چکیده)
12 - بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه حشره کامل و پوره سن دوم شته Sipha maydis در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
13 - High Load Diminution by Regulating Timers in SIP Servers (چکیده)
14 - مروری بر راهکارهای دفاعی دربرابر حملات منع سرویس در پروتکل آغاز نشست (چکیده)
15 - راهکاری دفاعی در برابر حملات سیل آسای منع سرویس در اس آی پی مبتنی بر الگوریتم پی اس او (چکیده)
16 - مکانیزم دفاعی کارا در برابر حملات سیل آسای منع سرویس در شبکه های اس آی پی، مبتنی بر صف عادلانه وزن دار (چکیده)
17 - Pathogenicity of the fungus Lecanicillium longisporum against Sipha maydis and Metopolophium dirhodum in laboratory conditions (چکیده)
18 - بررسی بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
19 - Does leaf pubescence of wheat affect host selection and life table parameters of Sipha maydis (Passirini) (Hemiptera: Aphididae (چکیده)
20 - رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ (چکیده)