بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آون


موارد یافت شده: 13

1 - مطالعه آناتومی تعدادی از گونه های فرفیون در ایران (چکیده)
2 - کلونینگ توالی کامل ژن Fom2 از طالبی شهد شیراز (چکیده)
3 - تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی (چکیده)
4 - تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی (چکیده)
5 - تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی (چکیده)
6 - ردیابی و تکثیر ژن های اثرگذار حامل دومین LysM در ژنوم قارچ F. oxysporum f. sp. lycopersic (چکیده)
7 - ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 (چکیده)
8 - کلونینگ توالی کامل ژن Fom2 از طالبی شهد شیراز (چکیده)
9 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی (چکیده)
10 - ردیابی توالی ژن Fom2 در ارقام حساس و مقاوم به نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis (چکیده)
11 - ردیابی و تکثیر ژن توماتیناز در نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis (چکیده)
12 - تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) (چکیده)
13 - بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه (چکیده)