بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ترکیه


موارد یافت شده: 10

1 - تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان (چکیده)
2 - میان منازعه و مدیریت آن؛ مطالعه موردی نقش ایران، ترکیه و روسیه در مدیریت منازعه داخلی سوریه (چکیده)
3 - پیوستگی امنیتی و بحران گریزی در روابط ایران و ترکیه (چکیده)
4 - دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد (چکیده)
5 - بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDL (چکیده)
6 - مقایسه انرژی و انتشار گازهای گلخانهای تولید کلزا در ایران و ترکیه (چکیده)
7 - پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران) (چکیده)
8 - گفتمان فرهنگی ایران در خاور میانه (چکیده)
9 - مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (چکیده)
10 - مقایسه تطبیقی شاخصهای تحقیق و توسعه در کشورهای ایران، ترکیه، مالزی و کره در 25 سال اخیر (چکیده)