بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: FGM


موارد یافت شده: 55

1 - Critical buckling moment of functionally graded tapered mono-symmetric I-beam (چکیده)
2 - On the damping influence on the dynamic analysis of functionally graded beams resting on elastic foundation by Green’s function method (چکیده)
3 - اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
4 - برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
5 - Hygro-thermo-elastic nonlinear analysis of functionally graded porous composite thin and moderately thick shallow panels (چکیده)
6 - FGM Generated Archimedean Copulas with Concave Multiplicative Generatorss (چکیده)
7 - Elastic wave propagation in 2D-FGM hollow cylinders with curved outer surface under moving shock loading using isogeometric analysis (چکیده)
8 - Nonlinear dynamic analysis of moving bilayer plates resting on elastic foundations (چکیده)
9 - Characterization of symmetric distributions based on concomitants (چکیده)
10 - Semi Analytical Analysis of FGM Thick-Walled Cylindrical Pressure Vessel with Longitudinal Variation of Elastic Modulus under Internal Pressure (چکیده)
11 - Comparison three moment methods of parameter estimation for FGM copula in presence of outlier (چکیده)
12 - تحلیل اندازه های ریسک رقابتی وابسته با ساختار وابستگی FGM تعمیم یافته (چکیده)
13 - Geometrically nonlinear analysis of FG doubly-curved and hyperbolical shells via laminated by new element (چکیده)
14 - پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای FGM تحت بار‌گذاری انفجار (چکیده)
15 - Parameter estimation of bivariate distributions in presence of outliers: an application to FGM copula (چکیده)
16 - تحلیل دینامیکی غیر خطی هندسی صفحه های FGM در برابر بار های انفجاری (چکیده)
17 - Some characterization results of symmetric distributions based on the properties of order statistics and records (چکیده)
18 - Time dependent creep analysis in thick FGM rotating disk with two-dimensional pattern of heterogeneity (چکیده)
19 - مدل های رگرسیون براساس تابع مفصل (چکیده)
20 - تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری (چکیده)
21 - Parametric studies on elastoplastic buckling of rectangular FGM thin plates (چکیده)
22 - Fractography of 3YPSZ/316L functionally graded composite subjected to indentation and flexural bending tests (چکیده)
23 - Nonlinear Free Vibration of Functionally Graded Piezomagnetoelastic Energy Harvester (چکیده)
24 - Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC (چکیده)
25 - Numerical creep analysis of FGM rotating disc with GDQ method (چکیده)
26 - Large Deformation Hyper-Elastic Modeling for Nonlinear Dynamic Analysis of Two Dimensional Functionally Graded Domains Using the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method (چکیده)
27 - Comparing the empirical powers of several independence tests in generalized FGM family (چکیده)
28 - Postbuckling of functionally graded nanobeams based on modified couple stress theory under general beam theory (چکیده)
29 - On the fabrication of functional graded 3Y-PSZ/316L materials by SPS: Process optimization and characterization of the obtained products (چکیده)
30 - General thermo-elastic solution of radially heterogeneous, spherically isotropic rotating sphere (چکیده)
31 - Complete Convergence for Weighted sums of FGM random sequences (چکیده)
32 - Two dimensional analysis of coupled non-Fick diffusion-elastodynamics problems in functionally graded materials using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
33 - A New Investigation About Parallel (2;n-2) System Using FGM Copula (چکیده)
34 - Axisymmetric Elastoplasticity of a Temperature-Sensitive Functionally Graded Cylindrical Vessel (چکیده)
35 - An Investigation into the Thermoelastic Analysis of Circular and Annular Functionally Graded Material Plates (چکیده)
36 - Geometrically nonlinear elastodynamic analysis of hyper-elastic neo-Hooken FG cylinder subjected to shock loading using MLPG method (چکیده)
37 - Structural analysis for the autofrettage of FGM cylindrical vessels (چکیده)
38 - Application of a hybrid mesh-free method for shock-induced thermoelastic wave propagation analysis in a layered functionally graded thick hollow cylinder with nonlinear grading patterns (چکیده)
39 - On a general structure of the bivariate FGM type distributions (چکیده)
40 - Tests of independence for GFGM distributions-power comparison by simulation (چکیده)
41 - Coupled thermoelasticity of a functionally graded cracked layer under thermomechanical shocks (چکیده)
42 - Implementation of the extended finite element method for coupled dynamic thermoelastic fracture of a functionally graded cracked layer (چکیده)
43 - Elasto-Plastic Axisymmetric Thermal Stress Analysis of Functionally Graded Cylindrical vessels (چکیده)
44 - Characterization results based on entropies of concomitamnts of order statistics and record values (چکیده)
45 - Characterizations of Symmetric Distributions Based on Renyi Entropy (چکیده)
46 - Nonlinear bending analysis of annular FGM plates using higher-order shear deformation plate theories (چکیده)
47 - Meshless local Petrov–Galerkin method for coupled thermoelasticity analysis of a functionally graded thick hollow cylinder (چکیده)
48 - متغیر همراه آماره های مرتب فرین و آماره های مرتب آنها در مدل FGM (چکیده)
49 - Analytical Approach to Free Vibrations of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
50 - Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
51 - Stress Analysis for a Coated Fiber Embedded in an Infinite Matrix Subjected to Body Force (چکیده)
52 - Coupled Thermoelasticity of Functionally Graded Thick Hollow Cylinders (Without Energy Dissipation) (چکیده)
53 - توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی (چکیده)
54 - Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Subjected to Mechanical and Thermal Loadings (چکیده)
55 - تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات (چکیده)