بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مکانیک هوافضا


موارد یافت شده: 10

1 - پیاده سازی الگورتیم‌های تطبیقی و تناسبی-انتگرالی در دستگاه آزمایش خستگی سروهیدرولیک (چکیده)
2 - بررسی تجربی و المان محدود نیروهای شکل دهی و وضعیت فلنچ در فرآیند شکل دهی چرخشی قطعات مخروطی (چکیده)
3 - تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (چکیده)
4 - Numerical Investigation of a 3-D Flow Past an Impenetrable Rotating Microparticle at Low and Moderate Reynolds Numbers (چکیده)
5 - کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
6 - روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار به کمک تغییرات شکل مد (چکیده)
7 - شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها (چکیده)
8 - شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی (چکیده)
9 - شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری (چکیده)
10 - Flexural Vibration of Timoshenko Beams, Using Distributed Lumped Modeling Technique (چکیده)