بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Tetrahedron Letters


موارد یافت شده: 13

1 - Efficient synthesis of novel pyrano[2,3- d ]pyrido[1,2- a ]pyrimidine derivatives via isocyanide-based three-component reactions (چکیده)
2 - Diastereoselective synthesis of highly functionalized quinolizines via a pyridine-based three-component reaction and a DFT investigation on the reaction mechanism (چکیده)
3 - A novel and efficient synthesis of 3,3-disubstituted indol-2-ones via Passerini three-component reactions in the presence of 4 Å molecular sieves (چکیده)
4 - An efficient synthesis of 3-cyano-3-benzoyloxyoxindoles via cyanoacylation of isatins in the presence of 4 Å molecular sieves (چکیده)
5 - A new method for the synthesis of functionalized maleimides (چکیده)
6 - An efficient regioselective synthesis of highly functionalized 3-oxo-2,3-dihydro-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidines via an isocyanide-based three-component reaction (چکیده)
7 - An efficient diastereoselective synthesis of spiro pyrido[2,1-b][1,3]oxazines via a novel pyridine-based three-component reaction (چکیده)
8 - Microwave-assisted highly diastereoselective synthesis of oxazolidines derived from ketones and aminoalcohols (چکیده)
9 - Direct reductive amination and selective 1,2-reduction (چکیده)
10 - Sulfamic acid: an efficient, cost-effective and recyclable solid (چکیده)
11 - N-tert-Butoxycarbonylation of amines using H3PW12O40 (چکیده)
12 - Regioselective synthesis of 6-benzylthiazolo[3,2-b]1,2,4-triazoles during Sonogashira coupling (چکیده)
13 - Investigation of hydrazine addition to functionalized furans: synthesis of new functionalized 4,4′-bipyrazole derivatives (چکیده)