بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: تکتم سربرقی مقدم طرقبه


موارد یافت شده: 8

1 - تحلیل جنسیتی کیفیت زندگی روستایی در روستاهای بخش شاندیز (چکیده)
2 - بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقاء کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز- شهرستان بینالود) (چکیده)
3 - بررﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن (چکیده)
4 - بررسی نقش پروژههای مشارکتی در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست (چکیده)
5 - ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار روستایی از دیدگاه روستائیان (مورد مطالعه: بخش طرقبه شهرستان بینالود) (چکیده)
6 - عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود) (چکیده)
7 - بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی (چکیده)
8 - ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر ابعاد کالبدی- زیست محیطی (چکیده)