بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جمشیدخان چمنی


موارد یافت شده: 9

1 - Characterizing the Binding of Angiotensin Converting Enzyme I Inhibitory Peptide to Human Hemoglobin: Influence of Electromagnetic Fields (چکیده)
2 - Multi-spectroscopic and HPLC Studies of the Interaction Between Estradiol and Cyclophosphamide With Human Serum Albumin: Binary and Ternary Systems (چکیده)
3 - مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
4 - مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
5 - مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای حاصل از هضم گلوتن در زمان های مختلف (چکیده)
6 - خالص سازی پپتیدهای آنتی اکسیدان از پروتئین های هیدرولیز شده ی سفیده ی تخم شتر مرغ با استفاده از آنزیم گوارشی پپسین (چکیده)
7 - جداسازی پپتیدهای حاصل از هیدرولیزات سفیده تخم غاز با پاپایین به روش HPLC:شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد اکسیدکنندگی (چکیده)
8 - Purification and characterization studies over antimicrobial peptides as basic constituents of immune system in Rana Ridibunda (چکیده)
9 - Competition binding study of aspirin and amlodipine to humanserum albumin in multi-drug therapy: a molecular dynamic approach (چکیده)