بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جواد حمیدزاده


موارد یافت شده: 9

1 - یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
2 - لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج (چکیده)
3 - ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته (چکیده)
4 - DDC: distance-based decision classifier (چکیده)
5 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO (چکیده)
6 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی (چکیده)
7 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
8 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
9 - زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)