بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حامد رضایی


موارد یافت شده: 13

1 - پهنه بندی خطر فروچاله در خاک های شمال شرق کلاله، استان گلستان با استفاده از روش آماری دومتغیره (روش ارزش اطلاعاتی) و GIS (چکیده)
2 - ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای لسی در شمال شرق کلاله، استان گلستان (چکیده)
3 - پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغیره (مطالعه موردی، حوضه آبخیز زیارت) (چکیده)
4 - ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS (چکیده)
5 - اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان) (چکیده)
6 - مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر (چکیده)
7 - مکانیزم رمبش لس های گلستان (چکیده)
8 - Measuring the properties of the microstructure loess in Golestan Province (چکیده)
9 - امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان (چکیده)
10 - The survey of dynamic compaction on microstructure of loess of Golestan province-Iran (چکیده)
11 - Engineering Geology Criteria for Evaluation and Classification of Loess in Golestan Province (چکیده)
12 - ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی (چکیده)
13 - A comparative study of the preliminary examining methods for liquefaction potential and geological condition of constal soils in the southeastern Caspian sea (چکیده)