بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسن گرجیان مهلبانی


موارد یافت شده: 9

1 - اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج های دارای ناسازگاری زناشویی (چکیده)
2 - سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کودکان عادی (چکیده)
3 - Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future) (چکیده)
4 - بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی (چکیده)
6 - اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
7 - Survey the Relationship between Happiness and Quality of Life with Job Satisfaction among Iranian Teachers (چکیده)
8 - Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future) (چکیده)
9 - زوج درمانی متمرکز بر هیجان (چکیده)