بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ریحانه عظیمی


موارد یافت شده: 14

1 - تاثیر میکوریزا، زئولیت و سوپرجاذب بر رشد و استقراراولیه گیاهچه Agropyron elongatum (مطالعه موردی: کارخانه سیمان شرق مشهد) در اراضی معدنکاوی شده (چکیده)
2 - Interaction of SiO2 nanoparticles with seed prechilling on germination and early seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) (چکیده)
3 - Study of seed germination parameters of Poterium sanguisorba under different thermal treatment for constructing pasture (چکیده)
4 - تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار نهال و خصوصیات مورفولوژیکی رشد بروموس (Bromus kopetdaghensis) در شرایط عرصه های مرتعی (چکیده)
5 - TEMPERATURE EFFECTS ON THE SEED GERMINATION OF SOME PERENNIAL AND ANNUAL SPECIES OF ASTERACEAE FAMILY (چکیده)
6 - تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی (چکیده)
7 - تاثیر تلقیح با قارچ میکوریزا بر میزان استقرار نشاء و برخی خصوصیات مورفولوژیکی - رشدی یونجه (Medicago sativa L.) در مرتع بهارکیش قوچان (چکیده)
8 - بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی (چکیده)
9 - تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه علوفه ای یونجه (Medicago sativa L) در شرایط عرصه های طبیعی (چکیده)
10 - بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم (چکیده)
11 - Can Bulk and Nanosized Titanium Dioxide Particles Improve Seed Germination Features of Wheatgrass (Agropyron desertorum) (چکیده)
12 - The impacts of irrigation intervals and intecropped marjoram (Origanum majorana L.) with saffron (Crocus sativus L.) on possible cooling effect of corms for climate change adaptation (چکیده)
13 - مستند سازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستمهای GIS و ArcView (مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه فردو سی مشهد) (چکیده)
14 - مقایسه پراکنش اقلیمی و کیفیت علوفه cristatum Agropyron ،Stipa turkestanica و Stipa barbata در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)